Thứ bảy, 21/06/2014 | 00:00

Định nghĩa và phương pháp tiếp cận phỏng vấn tạo động lực

Phỏng vấn tạo động lực tập trung vào việc khám phá và giải quyết mâu thuẫn nội tâm và tập trung vào việc phát triển động lực ở bên trong cá nhân - yếu tố thuận lợi để thay đổi diễn ra. Phương pháp khác với những biện pháp mang tính "cưỡng chế" hoặc theo hướng tác động từ bên ngoài nhằm thúc đẩy thay đổi ở chỗ nó không cố tạo nên sự thay đổi (có thể không phù hợp với các giá trị riêng, niềm tin hay mong muốn của cá nhân) mà hỗ trợ thay đổi theo cách phù hợp với những giá trị và mối quan tâm riêng của cá nhân đó.

1. Phương pháp tiếp cận của phỏng vấn tạo động lực

2. Tinh thần của phỏng vấn tạo động lực

3. Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực

4. Chiến lược và kỹ năng phỏng vấn tạo động lực