Thứ hai, 29/02/2016 | 16:17

Hiệu quả về hành vi và chất lượng cuộc sống trong các mô hình điều trị methadone tại Việt Nam

Hiệu quả về hành vi và chất lượng cuộc sống trong các mô hình điều trị methadone tại Việt Nam

Tran BX1,2, Nguyen LH3,4, Nong VM3, Nguyen CT5, Phan HT6, Latkin CA7.

TÓM TẮT

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Lồng ghép HIV/AIDS và điều trị duy trì methadone trong hệ thống chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng trong việc đảm bảo bền vững các nỗ lực đối phó với HIV/AIDS tại những nơi mà dịch HIV tập trung ở nhóm tiêm chích ma túy. Tuy nhiên, hiệu quả của các mô hình lồng ghép hiện chưa được đánh giá đầy đủ. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả điều trị về hành vi và chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân điều trị duy trì bằng methadone trong bốn mô hình điều trị khác nhau và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến các hiệu quả đó.

PHƯƠNG PHÁP:

Điều tra cắt ngang thực hiện tại hai vùng dịch lớn ở Việt Nam là Hà Nội và Nam Định. Tất cả các bệnh nhân tại năm phòng khám methadone được lựa chọn được mời tham gia nghiên cứu, trong đó 1016 đồng ý tham gia (chiếm tỷ lệ 80-90%).

KẾT QUẢ:

Đối tượng tham gia nghiên cứu có tuổi trung bình là 35,8, thời gian điều trị methadone trung bình là 16,5 tháng và 3,3% đã điều trị từ 36-60 tháng. Mô hình điều trị methadone lồng ghép với trung tâm y tế quận/huyện có tỷ lệ bệnh nhân hiện đang sử dụng ma túy cao nhất (11,3%). Tỷ lệ sử dụng bao cao su (trong lần quan hệ tình dục gần nhất) với bạn tình thường xuyên thấp nhất tại các phòng khám methadone ở các trung tâm y tế quận/huyện thành phố. Bệnh nhân tại các trung tâm y tế quận/huyện thành phố báo cáo tỷ lệ rất cao các vấn đề đau/khó chịu (37,8%), lo âu/trầm cảm (43,1%) và sự di biến động (13,3%). Trong mô hình hồi quy, những người có điểm chất lượng cuộc sống thấp là những người điều trị methadone tại vùng nông thôn hoặc tại mô hình không lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát, HIV dương tính, báo cáo đang sử dụng ma túy và có tiền sử nhiều lần vào các trung tâm phục hồi (05-06). Di biến động và lo âu/trầm cảm là các yếu tố làm tăng nguy cơ hiện sử dụng chất gây nghiện ở những bệnh nhân điều trị methadone.

BÀN LUẬN:

Hiệu quả của điều trị methadone khác biệt giữa các mô hình điều trị lồng ghép. Chính sách mở rộng nhanh chóng chương trình điều trị methadone của Việt Nam cần nhấn mạnh đến việc lồng ghép với các dịch vụ chăm sóc toàn bao gồm hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân.

Để xem bản gốc, xin mời nhấn vào ĐÂY