Thứ năm, 08/09/2016 | 14:53

Làm sao để người lạm dụng chất hứng thú hơn với quá trình phục hồi

Làm sao để người lạm dụng chất hứng thú hơn với quá trình phục hồi

Tác giả: James R. McKay

Khoa Tâm thần học, Trường Y Perelman, Đại học Pensylvania và Trung tâm Công tác Y tế Crescenz Veterans, Philadelphia, Hoa Kỳ

Bối cảnh

Nghiên cứu đã mang lại nhiều cải thiện về hiệu quả can thiệp rối loạn sử dụng chất, tuy nhiên, phần lớn những tiến bộ này còn tương đối hạn chế, đặc biệt về hiệu quả dài hạn. Ngoài ra, hầu hết người có vấn đề sử dụng chất không tìm kiếm điều trị.

Lập luận/Phân tích

Bài báo trình bày hai khuyến nghị để cải thiện tỷ lệ tham gia điều trị và hiệu quả dài hạn ở người lạm dụng chất. Một là, điều trị không nên chỉ hạn chế trong mục đích làm giảm hoặc chấm dứt việc sử dụng chất, mà cần hướng tới tăng cường khả năng tiếp cận và tăng thời gian người bệnh dành cho các hoạt động mang lại niềm vui và/hoặc có giá trị với bản thân họ. Hai là, môi trường bên ngoài cần có đủ “phần thưởng” để củng cố nỗ lực duy trì không sử dụng chất ở người bệnh – vốn thiếu tiếp cận đến những “phần thưởng” này.

Kết luận

Để tăng tỷ lệ phục hồi lâu dài sau lạm dụng chất, điều trị cần kết nối bệnh nhân tới “phần thưởng” để việc duy trì không sử dụng chất trở nên hứng thú hơn. Công tác này vượt ra ngoài các can thiệp tập trung vào cá nhân và gia đình và cần có sự tham gia của cộng đồng và chính sách quốc gia với nỗ lực đáp ứng tích cực hơn với quá trình phục hồi dài hạn.  

Để đọc bài báo tiếng Anh, xin xem tại đây